Meeskonnatöö korteriühistu näitel

Õppekava: Meeskonnatöö korteriühistu näitel
Õppekavarühm: 0031 Isikuareng (ISCED – F 2013)
Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

oskab hinnata vajadust meeskonna loomiseks kodanikualgatuse elluviimiseks, oskab selleks inimesi kaasata;

oskab kavandada algatuse elluviimist (s.h kommunikatsioon, tööjaotus, edasine tegevuskava jms);

on omandanud oskused ja teadmised meeskonnatööks korteriühistu näitel, oskab neid teadmisi kasutada ka teiste eluvaldkondade kodanikualgatustes;

reflekteerib ennast meeskonna liikmena ja analüüsib meeskonna tegevuse tulemuslikkust.

Võtmepädevused: baasoskused meeskonnatööks, sh sotsiaalsed oskused, ITK vahendite kasutamine.

Koolituse kogumaht ja meetodid: 40 akadeemilist tundi.

Meetodid: loeng, seminar (s.h arvutiklassis), grupitöö, arutelu; kogemusõpe Learnig by Doing õppekülastustel; rollimängud, võimalusel õuesõpe, väljasõiduõppused.

Sihtgrupp: 20–34-aastased keskhariduseta inimesed; üle 55-aastased üldkeskharidusega või erialase ettevalmistuseta inimesed.

Eeldatav osalejate arv: 12

Õppe sisu:
Idee teke ning omaalgatuse vajaduse määramine. Algatusgrupi moodustamine.
Meeskonnatöö alused: mõttekaaslaste leidmine, idee arendamine konkreetseks kavaks.
Vajaliku info otsing sisu põhjendamiseks ja algatuse formuleerimiseks, teistele mõistetavaks tegemiseks.
Rollid ja tööjaotus meeskonnas, kommunikatsioon ja koostöö korraldus.
Algatuse laiendamine, edasiarendamine meeskonnatööna.
Toetust leidnud otsuste kommunikeerimine ja elluviimise kavandamine.
Võimalikud probleemid meeskonnas ja nende lahendamine.

Õpikeskkond: õppetegevuseks sisustatud audiotoorium (valge tahvel, arvuti, dataprojektor, mööbel, kirjatarbed), arvutiklass, koosolekuruum, õuesõpe (istumise ja märkmete tegemise võimalus, vaid ilusa ilma korral), korteriühistute koosolekute ruumid.
Õppematerjalid: teemakohased jaotusmaterjalid, soovitatava kirjanduse loetelu.

Lõpetamise tingimused: Koolitus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetööst. Lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Õppejõudude kvalifikatsioon: kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus

Kursus algab 30. jaanuaril ning kestab kuni 10. aprillini 2019, igal kolmapäeval, algusega kl 17.00. Kõik tunnid toimuvad Karjamaa 18-100 Tallinn, v.a kogemustunnid, mille asukoha anname teada jooksvalt.
Ühe koolituskorra kestus on 4 akadeemilise tundi.
Kursus toimub eesti keeles tõlkega vene keelde.

Kursus on osalejatele tasuta. Koolitust toetab EL ESF fond.

Categories: Koolitused, Meie Kalamaja