Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019

Projekt “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019”

Kodu ja elamuhalduse alase funktsionaalse eesti keele oskuse arendamine vene vm mitte-eesti emakeelega õppijatel. Protokollide vormistamine

Koolitusmaht 24 akadeemilist tundi

Õppekava suund: 22 Humanitaaria (sh võõrkeeled)
Õpiväljundid: eestikeelse sõnavara omandamine suhtlemiseks mitmesuguste partneritega oma kodu kui elukeskkonna arendamisel ja selle väärtuse suurendamisel, dokumentide koostamise oskuse omandamine eesti keeles, sh koosoleku protokollimise oskus
Võtmepädevused: võõrkeelteoskus, sh muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskussotsiaalsed oskused
Õpingu alustamise tingimused: lugemis- ja kirjutamisoskus (omakäelise avalduse koostamine näidise abil), eesti keele oskus A1 tasemel (struktureeritud vestluse alusel, dokument ei ole nõutav).
Koolituse kogu maht ja meetodid: 24 akadeemilist tundi, sh 12 auditoorset (loeng, seminar, grupitöö, arutelu, rollimäng); 12 kogemusõpet Learnig by Doing õppekülastustel ja/või väljasõiduõppusel.
Sihtgrupp: tööturul mitteaktiivsed ja/või madala sissetulekuga ja/või osalise tööajaga madala sissetulekuga vähese riigikeeleoskusega täiskasvanud.
Eeldatav osalejate arv: 10

Õppe sisu:

Kodu ja selle mõiste erinevad tähendused kõne-, ameti- ja õiguskeeles. 4 ak t

Kodu hoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles 6 ak.t
Elamu hoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles 6 ak.t
Kirjalik suhtlemine kodu hoolduse valdkonnas. Dokumentide sisu mõistmine 4 ak.t

Kirjalik suhtlemine elamu hooldamise valdkonnas. Dokumentide koostamine 4 ak.t

Kokku 24 ak.t

Õpikeskkond: õppetegevuseks sisustatud audiotoorium valge tahvel, arvuti, dataprojektor, mööbel, kirjatarbed), õuesõpe – istumise ja märkmete tegemise võimalus, vaid ilusa ilma korral, linnakeskkond, koduga seotud näituste ja väljapanekute keskkond, raamatukogu jms.

Õpimaterjalid: PowerPoint presentatsioonid paberil ja/või elektrooniliselt vähemalt 12 lehekülje ulatuses vastavalt õppekava teemadele; kasulikku lugemist iseseisvaks tööks – loetelu vähemalt 10 allikaga, sh sõnavara.

Lõpetamise tingimused: Koolitus loetakse läbituks kui osaleja on täitnud koolitusel osalemise nõuded (vt projekti üldtingimused või osavõtt vähemalt 75% tundidest, osavõtt aruteludes ja muudes aktiivsetes õppevormides) ning temale antakse välja tunnistus.
Õppejõudude kvalifikatsioon:
kõrgem haridus (eesti keeles omandatud vähemalt bakalaureuse või rakenduskõrgharidus või C1 eesti keele kategooria, erialadel: eesti keel, võõrkeel, ühiskonnateadused, kunstid, ajalugu, õigus) ning täiskasvanute õpetamise kogemus (vähemalt kaks aastat).

Categories: Koolitused, Meie Kalamaja