Õppekorralduse alused

  Meie Kalamaja Vabahariduskool

  ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

  Üldsätted
  1. Täiskasvanute koolituse korraldamise ja kvaliteedi aluseks on täiskasvanuhariduse õigusaktid ja teised seonduvad õigusaktid, sh kehtiv täiskasvanute koolituse seadus (TäKS)

  2. Õppetöö toimub vabahariduskooli koolituskalendri ja ajakava alusel.
  3. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
  4. Koolituse korralduse, koolituskava ja ajakavaga saab tutvuda kodulehel www.meiekalamaja.org.

  Koolitusele registreerumine
  5. Koolitusele registreerimiseks täidetakse registreerimisvorm.
  6. Grupi ületäituvusel eelistatakse varem registreerunuid või koolituse sihtgruppi kuulujaid.
  Koolituse eest tasumine
  7. Kui koolitus on osalejale tasuline, tasutakse koolituse eest arve alusel. Arve saadetakse e-mailiga või postiga. Üldjuhul tuleb tasuda arve enne koolituse algust.
  8. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
  9. Osaliselt tagastatakse õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale, jms).
  10. Koolituse eest ise tasunud õppijal on õigus maksustamisperioodi tulumaksusoodustusele vastavalt tulumaksuseadusele.

  Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või mittetoimumine
  11. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja meiekalamaja@gmail.com, MTÜ Meie Kalamaja telefonil 5651140 või kursuse juhendaja numbril (avaldatakse kodulehel).
  12. Vabahariduskoolil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.
  13. Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või mittetoimumisest telefoni või e-posti teel.
  14. Koolituse mittetoimumisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

  Koolituse korraldamine ja lõpetamine
  15. Koolitus loetakse läbituks, kui on täidetud õppekavast tulenevad nõuded.
  16. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastava tagasisidevormi.
  17. Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi.
  18. Tunnistuse ja tõendi võib väljastada ka elektrooniliselt.
  19. Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse koolituse läbinule tema avalduse alusel vastav duplikaat.
  20. Tunnistuse duplikaat vormistatakse ja väljastatakse samaselt originaaltunnistusega ning märkega „DUPLIKAAT“
  21. Duplikaadi väljastamise hind on 5 eurot.

  Koolitusel osaleja õigused ja kohustused
  22. Koolitusel osalejal on õigus

  • enne õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse ja õppekavaga
  • saada täiendavat infot koolituse kohta
  • saada õpet vastavalt läbiviidavale koolituskavale, millele ta on registreerunud (avaldatakse kodulehel)
  • koolituskava nõuetekohasel läbimisel saada selle kohta vastav tunnistus või tõend.
   23. Koolitusel osaleja on kohustatud
  • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele
  • hoidma tema kasutusse antud õppevahendid ja koolituskeskuse vara
  • käituma vastavalt üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormidele.

  Vaidluste lahendamise kord
  24.Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult koolituskeskuse juhi poole. Vaie vaadatakse läbi ja avaldajat teavitatakse viie tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

  Meie Kalamaja Vabahariduskooli õppekorralduse alused on vastu võetud MTÜ Meie Kalamaja juhatuse poolt 1. juulil 2016.