Eesti keel ja minu kodu: mida pean teadma ja oskama?

  Õppekava nimetus: Eesti keel ja minu kodu: mida pean teadma ja oskama?

  Õppekavarühm: 0023 Humanitaaria (ISCED-F2013)

      1. Läbiviimise koht: Kohtla-Järve ja Jõhvi
       Toimumise aeg: 31.10.-5.12.2020
  Toimumise aadress: Pargi tn 27 Jõhvi

  2. Läbiviimise koht: Narva, Zoom´is
  Toimumise aeg 24. märts – 14. aprill 2021

  Kolmapäeviti ja neljapäeviti algusega kl 18.

  Õpiväljundid:
  Koolituse läbinu

  • oskab õppida iseseisvalt eesti keelt juurde, tuginedes omandatud sõnavarale koduhaldusest ja hooldusest, selle alasele lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskusele;
  • väärtustab keskkonnahoidlikku ja säästvat eluviisi ning oskab ennast eesti keeles selles valdkonnas väljendada;
  • oskab suhelda eesti keeles oma kodu halduse ja hoolduse asjus mitmesuguste organisatsioonidega, sh mõistab eestikeelsete dokumentide sisu (arve, pakkumine, KÜ üldkoosoleku protokoll jms);
  • oskab koostada lihtsaid koduga seotud dokumente (avaldus, teade, pakkumus jms).

  Võtmepädevused: võõrkeelteoskus (eesti keel teise keelena), iseseisva edasiõppimise oskus, suhtlemisoskus, keskkonnahoidlikkuse ja säästva eluviisi jaoks vajalikud oskused.

  Sihtrühm: madala sissetulekuga (kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast) vähese riigikeeleoskusega täiskasvanud.

  Koolituse kogumaht: 24 akadeemilist tundi.

  Koolituse meetodid: auditoorne õpe: loeng, praktikum, paaris töö, grupitöö, arutelu, rollimäng; 8 kogemusõpet Learnig by Doing õppekülastustel ja/või väljasõiduõppusel.

  Sihtgrupp: madala sissetulekuga (kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast) vähese riigikeeleoskusega täiskasvanud

  Eeldatav osalejate arv: 10

  Õppe sisu

  • Kodu ja selle mõiste erinevad tähendused kõne-, ameti- ja õiguskeeles
  • Keskkonnahoidlik ja säästev eluviis: suhtluskeele arendamine ja eestikeelse info mõsitmine
  • Kodu- ja elamuhoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles
  • Kirjalik suhtlemine kodu ja elamu hoolduse valdkonnas. Dokumentide sisu mõistmine ja dokumentide koostamine

  Õpikeskkond: õppetegevuseks sisustatud audiotoorium (valge tahvel, arvuti, dataprojektor, mööbel, kirjatarbed), arvutiklass, koosolekuruum, õuesõpe (istumise ja märkmete tegemise võimalus, vaid ilusa ilma korral), korteriühistute koosolekute ruumid väljasõiduõppustel.

  Õppematerjalid: teemakohased jaotusmaterjalid, soovitatava kirjanduse loetelu.

  Lõpetamise tingimused: Koolitus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetööst. Lõpetamisel väljastatakse tõend.

  Õppejõudude kvalifikatsioon: kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus, soovitavalt täiskasvanu koolitaja kutse.

  Categories: Koolitused, Meie Kalamaja