Kodu, armas kodu

Eesti Vabaharidusliit

Õppekava nimetus: Kodu, armas kodu

Õppekavarühm isikuareng
Võtmepädevus: õpipädevus
Koolituse läbiviija: MTÜ Meie Kalamaja

Õppe maht 24 akadeemilist tundi

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija
Tunneb kaasaegseid õpiviise kodu loomiseks ja arendamiseks: internetiotsinguid, huviliste gruppe, oskab osaleda nende tegevustes. Tunneb ja oskab vältida ohte.
Tunneb traditsioonilisi kogukondlikke õppeviise kodu loomiskeks ja arendamiseks: oskab otsida infot avalikes allikates, osaleb kogukonna kodualastes ettevõtmistes.

Õppe sisu:
Info kogumise meetodid kodu teemadel internetis: võimalused ja ohud. Turvaabinõud. Parimate leidude hindamine ja jagamine
Info kogumise meetodid kodu teemadel asutustes: raamatukogu, muuseum, näitus, arhiiv. Parimate leidude hindamine ja jagamine
Info kogumise meetodid kodu teemadel kohalikus kogukonnas: koduteemalised seltsid ja seltsingud, MTÜd. Parimate leidude hindamine ja jagamine

Õppemeetodid:
Loeng
Kogemusõpe, osaliselt digivahendite kasutamisega
Rühmatöö
Koosõpe, osaliselt digivahendite kasutamisega
Õppekülastus

Hindamine:

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Infootsingutes osalemine ja infoleidmine Infoleidude esitlus taasesitatavas vormis
Info hindamises ja jagamises osalemine Infoleidude vastu huvitundjate arv ja nende tagasiside – taasesitatavas vormis
Categories: Koolitused, Meie Kalamaja