Meeskonnatöö korteriühistu näitel

  Õppekava nimetus: Meeskonnatöö korteriühistu näitel

  Õppekavarühm: 0031 Isikuareng (ISCED – F 2013)

  Läbiviimise koht: Narva, Malmi 8 (Linnaraamatukogu klassiruum)
  Toimumise aeg: 28.10.-5.12.2020 (kolmapäeviti ja neljapäeviti algusega kl 17:30)

  Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

  • oskab hinnata vajadust meeskonna loomiseks kodanikualgatuse elluviimiseks, oskab selleks inimesi kaasata;

  ·         oskab kavandada algatuse elluviimist (s.h kommunikatsioon, tööjaotus, edasine tegevuskava jms);

  ·         on omandanud oskused ja teadmised meeskonnatööks korteriühistu näitel, oskab neid teadmisi kasutada ka teiste eluvaldkondade kodanikualgatustes;

  ·         teab, kus otsida täiendavat lugemist meeskonnatöö teema

  ·         reflekteerib ennast meeskonna liikmena ja analüüsib meeskonna tegevuse tulemuslikkust.

   Võtmepädevused: baasoskused meeskonnatööks KÜ igapäevatöö ja renoveerimise tingimustes, sh sotsiaalsed oskused, ITK vahendite kasutamine, kodanikualgatuse õigusraamistiku tundmine; oskus õppida meeskonnatöö rakendamist endale uuel tegevusalal.

  Koolituse kogumaht ja meetodid: 40 akadeemilist tundi.

  Eeldatav osalejate arv: 12

  Õppe sisu KÜ vajaduste kontekstis:

  • Idee teke ning omaalgatuse vajaduse määramine. Algatusgrupi moodustamine. Eesmärgi seadmine.
  • Meeskonnatöö alused: mõttekaaslaste leidmine, idee arendamine konkreetseks kavaks.
  • Vajaliku info otsing sisu põhjendamiseks ja algatuse formuleerimiseks, teistele mõistetavaks tegemiseks meeskonnatööna.
  • Rollid ja tööjaotus meeskonnas, kommunikatsioon ja koostöö korraldus.
  • Algatuse laiendamine, edasiarendamine meeskonnatööna.
  • Toetust leidnud otsuste kommunikeerimine ja elluviimise kavandamine meeskonnana.
  • Võimalikud probleemid meeskonnas ja nende lahendamine.

  Õppematerjalid: teemakohased jaotusmaterjalid, soovitatava kirjanduse loetelu. 

  Lõpetamise tingimused: Koolitus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetööst. Lõpetamisel väljastatakse tõend.

  Categories: Koolitused, Meie Kalamaja