Rubriik: Meie Kalamaja

Eesti keel ja minu kodu: mida pean teadma ja oskama?

Õppekava nimetus: Eesti keel ja minu kodu: mida pean teadma ja oskama?

Õppekavarühm: 0023 Humanitaaria (ISCED-F2013)

 1. Läbiviimise koht: Narva
  Toimumise aeg: märts-mai 2020
 2. Läbiviimise koht: Kohtla-Järve

Toimumise aeg: september-november 2020

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu

 • oskab õppida iseseisvalt eesti keelt juurde, tuginedes omandatud sõnavarale koduhaldusest ja hooldusest, selle alasele lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskusele;
 • väärtustab keskkonnahoidlikku ja säästvat eluviisi ning oskab ennast eesti keeles selles valdkonnas väljendada;
 • oskab suhelda eesti keeles oma kodu halduse ja hoolduse asjus mitmesuguste organisatsioonidega, sh mõistab eestikeelsete dokumentide sisu (arve, pakkumine, KÜ üldkoosoleku protokoll jms);
 • oskab koostada lihtsaid koduga seotud dokumente (avaldus, teade, pakkumus jms).

Võtmepädevused: võõrkeelteoskus (eesti keel teise keelena), iseseisva edasiõppimise oskus, suhtlemisoskus, keskkonnahoidlikkuse ja säästva eluviisi jaoks vajalikud oskused.

Sihtrühm: madala sissetulekuga (kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast) vähese riigikeeleoskusega täiskasvanud.

Koolituse kogumaht: 24 akadeemilist tundi.

Koolituse meetodid: auditoorne õpe: loeng, praktikum, paaris töö, grupitöö, arutelu, rollimäng; 8 kogemusõpet Learnig by Doing õppekülastustel ja/või väljasõiduõppusel.

Sihtgrupp: madala sissetulekuga (kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast) vähese riigikeeleoskusega täiskasvanud

Eeldatav osalejate arv: 10

Õppe sisu

 • Kodu ja selle mõiste erinevad tähendused kõne-, ameti- ja õiguskeeles
 • Keskkonnahoidlik ja säästev eluviis: suhtluskeele arendamine ja eestikeelse info mõsitmine
 • Kodu- ja elamuhoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles
 • Kirjalik suhtlemine kodu ja elamu hoolduse valdkonnas. Dokumentide sisu mõistmine ja dokumentide koostamine

Õpikeskkond: õppetegevuseks sisustatud audiotoorium (valge tahvel, arvuti, dataprojektor, mööbel, kirjatarbed), arvutiklass, koosolekuruum, õuesõpe (istumise ja märkmete tegemise võimalus, vaid ilusa ilma korral), korteriühistute koosolekute ruumid väljasõiduõppustel.

Õppematerjalid: teemakohased jaotusmaterjalid, soovitatava kirjanduse loetelu.

Lõpetamise tingimused: Koolitus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetööst. Lõpetamisel väljastatakse tõend.

Õppejõudude kvalifikatsioon: kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus, soovitavalt täiskasvanu koolitaja kutse.

Categories: Koolitused, Meie Kalamaja

Meeskonnatöö korteriühistu näitel

Õppekava nimetus: Meeskonnatöö korteriühistu näitel

Õppekavarühm: 0031 Isikuareng (ISCED – F 2013)

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

 • oskab hinnata vajadust meeskonna loomiseks kodanikualgatuse elluviimiseks, oskab selleks inimesi kaasata;
 • oskab kavandada algatuse elluviimist (s.h kommunikatsioon, tööjaotus, edasine tegevuskava jms);
 • on omandanud oskused ja teadmised meeskonnatööks korteriühistu näitel, oskab neid teadmisi kasutada ka teiste eluvaldkondade kodanikualgatustes;
 • reflekteerib ennast meeskonna liikmena ja analüüsib meeskonna tegevuse tulemuslikkust.

Võtmepädevused: baasoskused meeskonnatööks, sh sotsiaalsed oskused, ITK vahendite kasutamine.

Koolituse kogumaht ja meetodid: 40 akadeemilist tundi.

Meetodid: loeng, seminar (s.h arvutiklassis), grupitöö, arutelu; kogemusõpe Learnig by Doing õppekülastustel; rollimängud, võimalusel õuesõpe, väljasõiduõppused.

Sihtgrupp: 20–34-aastased keskhariduseta inimesed; üle 55-aastased üldkeskharidusega või erialase ettevalmistuseta inimesed.

Eeldatav osalejate arv: 12

Õppe sisu:

 • Idee teke ning omaalgatuse vajaduse määramine. Algatusgrupi moodustamine.
 • Meeskonnatöö alused: mõttekaaslaste leidmine, idee arendamine konkreetseks kavaks.
 • Vajaliku info otsing sisu põhjendamiseks ja algatuse formuleerimiseks, teistele mõistetavaks tegemiseks.
 • Rollid ja tööjaotus meeskonnas, kommunikatsioon ja koostöö korraldus.
 • Algatuse laiendamine, edasiarendamine meeskonnatööna.
 • Toetust leidnud otsuste kommunikeerimine ja elluviimise kavandamine.
 • Võimalikud probleemid meeskonnas ja nende lahendamine.

Õpikeskkond: õppetegevuseks sisustatud audiotoorium (valge tahvel, arvuti, dataprojektor, mööbel, kirjatarbed), arvutiklass, koosolekuruum, õuesõpe (istumise ja märkmete tegemise võimalus, vaid ilusa ilma korral), korteriühistute koosolekute ruumid.

Õppematerjalid: teemakohased jaotusmaterjalid, soovitatava kirjanduse loetelu.

Lõpetamise tingimused: Koolitus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetööst. Lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Õppejõudude kvalifikatsioon: kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus

Categories: Koolitused, Meie Kalamaja

Meeskonnatöö korteriühistu näitel

Õppekava: Meeskonnatöö korteriühistu näitel
Õppekavarühm: 0031 Isikuareng (ISCED – F 2013)
Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

oskab hinnata vajadust meeskonna loomiseks kodanikualgatuse elluviimiseks, oskab selleks inimesi kaasata;

oskab kavandada algatuse elluviimist (s.h kommunikatsioon, tööjaotus, edasine tegevuskava jms);

on omandanud oskused ja teadmised meeskonnatööks korteriühistu näitel, oskab neid teadmisi kasutada ka teiste eluvaldkondade kodanikualgatustes;

reflekteerib ennast meeskonna liikmena ja analüüsib meeskonna tegevuse tulemuslikkust.

Võtmepädevused: baasoskused meeskonnatööks, sh sotsiaalsed oskused, ITK vahendite kasutamine.

Koolituse kogumaht ja meetodid: 40 akadeemilist tundi.

Meetodid: loeng, seminar (s.h arvutiklassis), grupitöö, arutelu; kogemusõpe Learnig by Doing õppekülastustel; rollimängud, võimalusel õuesõpe, väljasõiduõppused.

Sihtgrupp: 20–34-aastased keskhariduseta inimesed; üle 55-aastased üldkeskharidusega või erialase ettevalmistuseta inimesed.

Eeldatav osalejate arv: 12

Õppe sisu:
Idee teke ning omaalgatuse vajaduse määramine. Algatusgrupi moodustamine.
Meeskonnatöö alused: mõttekaaslaste leidmine, idee arendamine konkreetseks kavaks.
Vajaliku info otsing sisu põhjendamiseks ja algatuse formuleerimiseks, teistele mõistetavaks tegemiseks.
Rollid ja tööjaotus meeskonnas, kommunikatsioon ja koostöö korraldus.
Algatuse laiendamine, edasiarendamine meeskonnatööna.
Toetust leidnud otsuste kommunikeerimine ja elluviimise kavandamine.
Võimalikud probleemid meeskonnas ja nende lahendamine.

Õpikeskkond: õppetegevuseks sisustatud audiotoorium (valge tahvel, arvuti, dataprojektor, mööbel, kirjatarbed), arvutiklass, koosolekuruum, õuesõpe (istumise ja märkmete tegemise võimalus, vaid ilusa ilma korral), korteriühistute koosolekute ruumid.
Õppematerjalid: teemakohased jaotusmaterjalid, soovitatava kirjanduse loetelu.

Lõpetamise tingimused: Koolitus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetööst. Lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Õppejõudude kvalifikatsioon: kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus

Kursus algab 30. jaanuaril ning kestab kuni 10. aprillini 2019, igal kolmapäeval, algusega kl 17.00. Kõik tunnid toimuvad Karjamaa 18-100 Tallinn, v.a kogemustunnid, mille asukoha anname teada jooksvalt.
Ühe koolituskorra kestus on 4 akadeemilise tundi.
Kursus toimub eesti keeles tõlkega vene keelde.

Kursus on osalejatele tasuta. Koolitust toetab EL ESF fond.

Categories: Koolitused, Meie Kalamaja