Tere tulemast!

  Tere tulemast meie uude kontorisse:
  Tallinnasse, Kari 13-402, Põhja-Tallinna LOV hoones!
  Vastuvõtuaeg kolmapäeviti 18 kuni 19, muul ajal kokkuleppel.
  Sisenemine MTÜ-de uksest

  Categories: Uncategorized

  Eesti keel ja minu kodu: mida pean teadma ja oskama?

  Õppekava nimetus: Eesti keel ja minu kodu: mida pean teadma ja oskama?

  Õppekavarühm: 0023 Humanitaaria (ISCED-F2013)

      1. Läbiviimise koht: Kohtla-Järve ja Jõhvi
       Toimumise aeg: 31.10.-5.12.2020
  Toimumise aadress: Pargi tn 27 Jõhvi

  2. Läbiviimise koht: Narva, Zoom´is
  Toimumise aeg 24. märts – 14. aprill 2021

  Kolmapäeviti ja neljapäeviti algusega kl 18.

  Õpiväljundid:
  Koolituse läbinu

  • oskab õppida iseseisvalt eesti keelt juurde, tuginedes omandatud sõnavarale koduhaldusest ja hooldusest, selle alasele lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskusele;
  • väärtustab keskkonnahoidlikku ja säästvat eluviisi ning oskab ennast eesti keeles selles valdkonnas väljendada;
  • oskab suhelda eesti keeles oma kodu halduse ja hoolduse asjus mitmesuguste organisatsioonidega, sh mõistab eestikeelsete dokumentide sisu (arve, pakkumine, KÜ üldkoosoleku protokoll jms);
  • oskab koostada lihtsaid koduga seotud dokumente (avaldus, teade, pakkumus jms).

  Võtmepädevused: võõrkeelteoskus (eesti keel teise keelena), iseseisva edasiõppimise oskus, suhtlemisoskus, keskkonnahoidlikkuse ja säästva eluviisi jaoks vajalikud oskused.

  Sihtrühm: madala sissetulekuga (kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast) vähese riigikeeleoskusega täiskasvanud.

  Koolituse kogumaht: 24 akadeemilist tundi.

  Koolituse meetodid: auditoorne õpe: loeng, praktikum, paaris töö, grupitöö, arutelu, rollimäng; 8 kogemusõpet Learnig by Doing õppekülastustel ja/või väljasõiduõppusel.

  Sihtgrupp: madala sissetulekuga (kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast) vähese riigikeeleoskusega täiskasvanud

  Eeldatav osalejate arv: 10

  Õppe sisu

  • Kodu ja selle mõiste erinevad tähendused kõne-, ameti- ja õiguskeeles
  • Keskkonnahoidlik ja säästev eluviis: suhtluskeele arendamine ja eestikeelse info mõsitmine
  • Kodu- ja elamuhoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles
  • Kirjalik suhtlemine kodu ja elamu hoolduse valdkonnas. Dokumentide sisu mõistmine ja dokumentide koostamine

  Õpikeskkond: õppetegevuseks sisustatud audiotoorium (valge tahvel, arvuti, dataprojektor, mööbel, kirjatarbed), arvutiklass, koosolekuruum, õuesõpe (istumise ja märkmete tegemise võimalus, vaid ilusa ilma korral), korteriühistute koosolekute ruumid väljasõiduõppustel.

  Õppematerjalid: teemakohased jaotusmaterjalid, soovitatava kirjanduse loetelu.

  Lõpetamise tingimused: Koolitus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetööst. Lõpetamisel väljastatakse tõend.

  Õppejõudude kvalifikatsioon: kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus, soovitavalt täiskasvanu koolitaja kutse.

  Categories: Koolitused, Meie Kalamaja

  Meeskonnatöö korteriühistu näitel

  Õppekava nimetus: Meeskonnatöö korteriühistu näitel

  Õppekavarühm: 0031 Isikuareng (ISCED – F 2013)

  Läbiviimise koht: Narva, Malmi 8 (Linnaraamatukogu klassiruum)
  Toimumise aeg: 28.10.-5.12.2020 (kolmapäeviti ja neljapäeviti algusega kl 17:30)

  Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

  • oskab hinnata vajadust meeskonna loomiseks kodanikualgatuse elluviimiseks, oskab selleks inimesi kaasata;

  ·         oskab kavandada algatuse elluviimist (s.h kommunikatsioon, tööjaotus, edasine tegevuskava jms);

  ·         on omandanud oskused ja teadmised meeskonnatööks korteriühistu näitel, oskab neid teadmisi kasutada ka teiste eluvaldkondade kodanikualgatustes;

  ·         teab, kus otsida täiendavat lugemist meeskonnatöö teema

  ·         reflekteerib ennast meeskonna liikmena ja analüüsib meeskonna tegevuse tulemuslikkust.

   Võtmepädevused: baasoskused meeskonnatööks KÜ igapäevatöö ja renoveerimise tingimustes, sh sotsiaalsed oskused, ITK vahendite kasutamine, kodanikualgatuse õigusraamistiku tundmine; oskus õppida meeskonnatöö rakendamist endale uuel tegevusalal.

  Koolituse kogumaht ja meetodid: 40 akadeemilist tundi.

  Eeldatav osalejate arv: 12

  Õppe sisu KÜ vajaduste kontekstis:

  • Idee teke ning omaalgatuse vajaduse määramine. Algatusgrupi moodustamine. Eesmärgi seadmine.
  • Meeskonnatöö alused: mõttekaaslaste leidmine, idee arendamine konkreetseks kavaks.
  • Vajaliku info otsing sisu põhjendamiseks ja algatuse formuleerimiseks, teistele mõistetavaks tegemiseks meeskonnatööna.
  • Rollid ja tööjaotus meeskonnas, kommunikatsioon ja koostöö korraldus.
  • Algatuse laiendamine, edasiarendamine meeskonnatööna.
  • Toetust leidnud otsuste kommunikeerimine ja elluviimise kavandamine meeskonnana.
  • Võimalikud probleemid meeskonnas ja nende lahendamine.

  Õppematerjalid: teemakohased jaotusmaterjalid, soovitatava kirjanduse loetelu. 

  Lõpetamise tingimused: Koolitus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetööst. Lõpetamisel väljastatakse tõend.

  Categories: Koolitused, Meie Kalamaja

  Korraldame koolitusi

  Korraldame haridus-, kultuuri- ja rahvaüritusi!
  MTÜ Meie Kalamaja Vabahariduskooli koolituskavad on registreeritud majandustegevuse registris. Koolitustegevus toimub vastavalt õppekorralduse eeskirjale ja väljundipõhistele õppekavadele.
  Kvaliteedi tagamiseks kasutame Koolituse kvaliteedi hindamise mudelit.

  Categories: Meie Kalamaja