Vaade Tallinnale
Vaade sadamalle
Meie Kalamaja

Kodu, armas kodu

Eesti Vabaharidusliit

Õppekava nimetus: Kodu, armas kodu

Õppekavarühm isikuareng
Võtmepädevus: õpipädevus
Koolituse läbiviija: MTÜ Meie Kalamaja

Õppe maht 24 akadeemilist tundi

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija
Tunneb kaasaegseid õpiviise kodu loomiseks ja arendamiseks: internetiotsinguid, huviliste gruppe, oskab osaleda nende tegevustes. Tunneb ja oskab vältida ohte.
Tunneb traditsioonilisi kogukondlikke õppeviise kodu loomiskeks ja arendamiseks: oskab otsida infot avalikes allikates, osaleb kogukonna kodualastes ettevõtmistes.

Õppe sisu:
Info kogumise meetodid kodu teemadel internetis: võimalused ja ohud. Turvaabinõud. Parimate leidude hindamine ja jagamine
Info kogumise meetodid kodu teemadel asutustes: raamatukogu, muuseum, näitus, arhiiv. Parimate leidude hindamine ja jagamine
Info kogumise meetodid kodu teemadel kohalikus kogukonnas: koduteemalised seltsid ja seltsingud, MTÜd. Parimate leidude hindamine ja jagamine

Õppemeetodid:
Loeng
Kogemusõpe, osaliselt digivahendite kasutamisega
Rühmatöö
Koosõpe, osaliselt digivahendite kasutamisega
Õppekülastus

Hindamine:

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Infootsingutes osalemine ja infoleidmine Infoleidude esitlus taasesitatavas vormis
Info hindamises ja jagamises osalemine Infoleidude vastu huvitundjate arv ja nende tagasiside – taasesitatavas vormis
Categories: Koolitused, Meie Kalamaja

Olen linnakodanik

Eesti Vabaharidusliit

Õppekava nimetus: Olen linnakodanik.

Õppekavarühm: isikuareng

Võtmepädevus: kodanikupädevus

Koolituse läbiviija: MTÜ Meie Kalamaja

Õppe maht: 24 akadeemilist tundi

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija: Tunneb oma õigusi linnakodanikuna
Tunneb oma kohustusi linnakodanikuna

Tunneb linnaosavalitsuse tööd ning oskab eesmärgikindlalt endale vajalikke asju seal ajada (sotsiaalabi ja –hooldus, korrakaitse, miljööväärtus)
Linnaelaniku kodanikualgatused – mida ja kuidas algatada?

Õppe sisu:

Kodanikuõigused KOV tasandil
Kodaniku kohustused KOV tasandil
KOV funktsioonid ja struktuur Tallinna linna näitel
Linnaosavalitsuse roll ja võimalused (sotsiaalabi ja –hooldus, korrakaitse, miljööväärtus jt)

Asjaajamise õpetus:

Linnaelaniku kodanikualgatused ja KOV toetus neile – kuidas oma mõtted ellu viia. Tegevuskava koostamine valitud algatusele.

Õppemeetodid:

Loeng
Arutelud ekspertidega
Rühmatöö
Ekskursioon

Hindamine

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Algatusidee leidmine – kirjalikult Rühmatöö tulemusena selgunud idee esitamine KOVi valdkonnaspetsialistidele
Tegevuskava valmimine Tegevuskava on kirjas ning võetud vastu tegevuse aluseks
Categories: Koolitused, Meie Kalamaja

Meeskonnatöö korteriühistu näitel

Õppekava: Meeskonnatöö korteriühistu näitel
Õppekavarühm: 0031 Isikuareng (ISCED – F 2013)
Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

oskab hinnata vajadust meeskonna loomiseks kodanikualgatuse elluviimiseks, oskab selleks inimesi kaasata;

oskab kavandada algatuse elluviimist (s.h kommunikatsioon, tööjaotus, edasine tegevuskava jms);

on omandanud oskused ja teadmised meeskonnatööks korteriühistu näitel, oskab neid teadmisi kasutada ka teiste eluvaldkondade kodanikualgatustes;

reflekteerib ennast meeskonna liikmena ja analüüsib meeskonna tegevuse tulemuslikkust.

Võtmepädevused: baasoskused meeskonnatööks, sh sotsiaalsed oskused, ITK vahendite kasutamine.

Koolituse kogumaht ja meetodid: 40 akadeemilist tundi.

Meetodid: loeng, seminar (s.h arvutiklassis), grupitöö, arutelu; kogemusõpe Learnig by Doing õppekülastustel; rollimängud, võimalusel õuesõpe, väljasõiduõppused.

Sihtgrupp: 20–34-aastased keskhariduseta inimesed; üle 55-aastased üldkeskharidusega või erialase ettevalmistuseta inimesed.

Eeldatav osalejate arv: 12

Õppe sisu:
Idee teke ning omaalgatuse vajaduse määramine. Algatusgrupi moodustamine.
Meeskonnatöö alused: mõttekaaslaste leidmine, idee arendamine konkreetseks kavaks.
Vajaliku info otsing sisu põhjendamiseks ja algatuse formuleerimiseks, teistele mõistetavaks tegemiseks.
Rollid ja tööjaotus meeskonnas, kommunikatsioon ja koostöö korraldus.
Algatuse laiendamine, edasiarendamine meeskonnatööna.
Toetust leidnud otsuste kommunikeerimine ja elluviimise kavandamine.
Võimalikud probleemid meeskonnas ja nende lahendamine.

Õpikeskkond: õppetegevuseks sisustatud audiotoorium (valge tahvel, arvuti, dataprojektor, mööbel, kirjatarbed), arvutiklass, koosolekuruum, õuesõpe (istumise ja märkmete tegemise võimalus, vaid ilusa ilma korral), korteriühistute koosolekute ruumid.
Õppematerjalid: teemakohased jaotusmaterjalid, soovitatava kirjanduse loetelu.

Lõpetamise tingimused: Koolitus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetööst. Lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Õppejõudude kvalifikatsioon: kõrgharidus, täiskasvanute õpetamise kogemus

Kursus algab 30. jaanuaril ning kestab kuni 10. aprillini 2019, igal kolmapäeval, algusega kl 17.00. Kõik tunnid toimuvad Karjamaa 18-100 Tallinn, v.a kogemustunnid, mille asukoha anname teada jooksvalt.
Ühe koolituskorra kestus on 4 akadeemilise tundi.
Kursus toimub eesti keeles tõlkega vene keelde.

Kursus on osalejatele tasuta. Koolitust toetab EL ESF fond.

Categories: Koolitused, Meie Kalamaja

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019

Projekt “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019”

Kodu ja elamuhalduse alase funktsionaalse eesti keele oskuse arendamine vene vm mitte-eesti emakeelega õppijatel. Protokollide vormistamine

Koolitusmaht 24 akadeemilist tundi

Õppekava suund: 22 Humanitaaria (sh võõrkeeled)
Õpiväljundid: eestikeelse sõnavara omandamine suhtlemiseks mitmesuguste partneritega oma kodu kui elukeskkonna arendamisel ja selle väärtuse suurendamisel, dokumentide koostamise oskuse omandamine eesti keeles, sh koosoleku protokollimise oskus
Võtmepädevused: võõrkeelteoskus, sh muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskussotsiaalsed oskused
Õpingu alustamise tingimused: lugemis- ja kirjutamisoskus (omakäelise avalduse koostamine näidise abil), eesti keele oskus A1 tasemel (struktureeritud vestluse alusel, dokument ei ole nõutav).
Koolituse kogu maht ja meetodid: 24 akadeemilist tundi, sh 12 auditoorset (loeng, seminar, grupitöö, arutelu, rollimäng); 12 kogemusõpet Learnig by Doing õppekülastustel ja/või väljasõiduõppusel.
Sihtgrupp: tööturul mitteaktiivsed ja/või madala sissetulekuga ja/või osalise tööajaga madala sissetulekuga vähese riigikeeleoskusega täiskasvanud.
Eeldatav osalejate arv: 10

Õppe sisu:

Kodu ja selle mõiste erinevad tähendused kõne-, ameti- ja õiguskeeles. 4 ak t

Kodu hoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles 6 ak.t
Elamu hoolduse mõisted ja nende kasutamine kõne-, ameti- ja õiguskeeles 6 ak.t
Kirjalik suhtlemine kodu hoolduse valdkonnas. Dokumentide sisu mõistmine 4 ak.t

Kirjalik suhtlemine elamu hooldamise valdkonnas. Dokumentide koostamine 4 ak.t

Kokku 24 ak.t

Õpikeskkond: õppetegevuseks sisustatud audiotoorium valge tahvel, arvuti, dataprojektor, mööbel, kirjatarbed), õuesõpe – istumise ja märkmete tegemise võimalus, vaid ilusa ilma korral, linnakeskkond, koduga seotud näituste ja väljapanekute keskkond, raamatukogu jms.

Õpimaterjalid: PowerPoint presentatsioonid paberil ja/või elektrooniliselt vähemalt 12 lehekülje ulatuses vastavalt õppekava teemadele; kasulikku lugemist iseseisvaks tööks – loetelu vähemalt 10 allikaga, sh sõnavara.

Lõpetamise tingimused: Koolitus loetakse läbituks kui osaleja on täitnud koolitusel osalemise nõuded (vt projekti üldtingimused või osavõtt vähemalt 75% tundidest, osavõtt aruteludes ja muudes aktiivsetes õppevormides) ning temale antakse välja tunnistus.
Õppejõudude kvalifikatsioon:
kõrgem haridus (eesti keeles omandatud vähemalt bakalaureuse või rakenduskõrgharidus või C1 eesti keele kategooria, erialadel: eesti keel, võõrkeel, ühiskonnateadused, kunstid, ajalugu, õigus) ning täiskasvanute õpetamise kogemus (vähemalt kaks aastat).

Categories: Koolitused, Meie Kalamaja